Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? ; Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşler, ilk adım olarak anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerler. Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarına ilişkin hükümlerin yer alması zorunludur. Hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için bu protokolü uygun bulması gerekir. Bu sebeple protokol hazırlanırken hakkaniyete ve hukuka uygun şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde,

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 • Tarafların baskı altında kalmadan ileri sürülmüş olan ortak boşanma iradeleri,
 • Müşterek çocukların velayetlerine ilişkin taraf iradeleri,
 • Velayet kendinde olmayan taraf ile çocuğun kişisel ilişkisi,
 • Çocuk ve eşe ödenecek olan nafaka türü ve miktarı,
 • Mal rejimi tasfiyesi,
 • Talepte bulunulan maddi manevi tazminat kalemleri,
 • Boşanma sonrasında kadın soyadını kullanmaya devam edecekse bu husus,
 • Yargılama sürecinin giderleri ve vekalet ücreti,

Hükümleri yer alması, anlaşmalı boşanma sürecinin istenilen sürede sonuçlanmasına fayda sağlayacaktır. Zorunlu olarak düzenlenmesi gereken konuların düzenlenmemesi sebebiyle dava reddedilebilecektir. Ayrıca ihtiyari konuların hakim tarafından belirlenmesi sebebiyle de dava süreci uzayabilecektir. Oysa anlaşmalı boşanma protokolünde zorunlu ve ihtiyari hususlarda anlaşılmış olması durumunda boşanma çok daha kısa sürede sonuçlanabilecektir.

Taraflar hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü ve dava dilekçelerini dava dosyasına sunmalıdır. Dava dosyasına eklenmesi gereken bir diğer belge de kimlik fotokopileridir. Kimlik fotokopisi eklendiği takdirde nüfus kaydına ihtiyaç olmayacaktır.

Taraflar gerekli belgeleri hazırladıktan sonra boşanma davasında görevli ve yetkili mahkemeye başvurmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir.  Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Aynı zamanda davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi de boşanma davasında yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin üçüncü fıkrasına göre anlaşmalı boşanma davalarında dayanılacak boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması genel boşanma sebebidir. Taraflar bu sebebe dayanılarak açılacak olan anlaşmalı boşanma davasının hukuka uygun şekilde sonuçlandırılmasını talep ederler. Taleplerinin gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda uyulması zorunlu olan şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar: 

 • Evliliğin minimum 1 sene sürmesi,
 • Eşlerden birinin dava açması üzerine diğerinin kabul etmesi ya da eşlerin birlikte başvurması,
 • Hakimin, tarafların serbest iradeleriyle boşanma kararı verdiğine kanaat getirmesi,
 • Hakimin, sunulan boşanma protokolünü uygun bulması,
 • Hakim anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklik yaptıysa taraflarca bu değişikliğin uygun bulunması,

Şeklinde düzenlenmiştir. Bu şartlara uyulmadan anlaşmalı boşanmada talep edilen hukuki sonuca varılamayacaktır. Hakimin, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması şartında önem arz eden bir konu bulunmaktadır. Taraflar ve varsa müşterek çocuklar için gerekli görüldüğü takdirde protokol maddelerine müdahale edilebilecektir. Hakim bu müdahalede hakkaniyeti sağlamak amacıyla hareket etmektedir. Ayrıca boşanma davalarında tarafların ikrarının hâkimi bağlamayacağı Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin istisnasına anlaşmalı boşanmada yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son cümlesinde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmünün bu halde uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Ne Sorar? 

Anlaşmalı boşanma davasında tarafları boşanmaya iten sebebin bir önemi olmayacaktır. Önemli olan husus tarafların anlaşmasıdır. Taraflar kendi iradeleri ile boşanma konusunda anlaşmış olmalılardır. Hâkim, tarafların neden boşanmak istediğini veya neden anlaştığını sorgulamayacaktır. Taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü de hür irade ile hazırlanmalıdır. Taraflar, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin konularda anlaşmış olmalıdır. Ayrıca müşterek çocuklar varsa çocukların durumu hakkında da anlaşma sağlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma dosyası önüne gelen hâkim, öncelikli olarak bunları inceleyecektir. İncelemesini yaparken tarafların iradelerini teyit edebilmelidir. Bu teyit için taraflara bahsedilen konularda sorular yöneltecektir.

Hâkim, davanın hukuka uygun şekilde seyri için taraflara sorular sorabilmeli ve iradelerini teyit edebilmelidir. Bu sebeple tarafların mahkeme huzurunda bulunması gerekir. Taraflar, avukat tutmuş olsalar bile kendileri duruşmaya gelmek zorundadır.

Hakim protokol hükümleri konusunda taraflara sorular yöneltebilecektir. Eksiklik görürse taraflara tamamlatmak için süre verir. Hakim protokolde tarafların ve varsa çocukların yararına değişiklik yapabilecektir. Bu değişikliklerin de taraflarca uygun bulunması gerekir. Dolayısıyla hakim bu konularda da taraflara soru yöneltecektir. Örneğin hakim nafaka hususunda taraflara soru sorabilir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde nafakaya yer vermiş fakat ayrıntılı şekilde düzenlememiş olabilir. Bu durumda hakim nafakanın ne zaman ve ne şekilde ödeneceği gibi hususlarda taraflara sorular sorabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatsız Açılır Mı?

Hukuk düzenimizde genel kural, davalarda avukat ile temsil edilme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı tutulmadan tarafların mahkemeye başvurması mümkündür. Böylece dava süreci, maddi anlamda daha az harcama gerektirecektir. Taraflar sürece avukatsız katılacaksa aşağıdaki yolları izleyerek anlaşmalı boşanma davası açabilirler:

 • Öncelikle hukuka ve hakkaniyete uygun bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. 
 • Hazırlanan protokol, taraflarca onaylanmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgeler olan protokol, dilekçe, kimlik fotokopisi gibi belgeler hazırlanmalıdır.
 • Hazırlanan belgeler mahkemeye sunulmalı, gerekli harç ve masraflar yatırılarak dava açılmalıdır. 
 • Mahkemeye gerekli başvuru yapıldıktan sonra taraflar dava sürecine katılarak hükmün verilmesine kadar gerekli aşamalar tamamlanmalıdır.

Tarafların avukat tutmadan anlaşmalı boşanma davası açması durumunda bazı hukuki ayrıntılar gözden kaçabilir. Hukuki yardım alınmadan açılan davalarda talep edilen sonuca ulaşılma süresi uzayabilmektedir. Taraflar sürecin getirdiği yıpranma sebebiyle haklarını gerektiği gibi talep edemeyebilirler. Sonuç odaklı düşünerek kendi aleyhlerinde hak kaybı yaşayabilirler. Bu durumda tarafların boşanma sonrası hayatlarını sürdürmede risk altına girmeleri söz konusu olur. Avukattan yararlanıldığı zaman mesleki tecrübe sayesinde tarafların olası hak kayıpları önlenmiş olacaktır. Ayrıca boşanma davasının anlaşmalı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Karşı tarafça manipüle edilmiş bir müvekkil,  avukatı tarafından bilgilendirildiği takdirde hakkını çekişmeli boşanma davasıyla da talep edebilecektir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davalarında alanında uzmanlaşmış bir avukattan yardım alınması tarafların yararına olacaktır. 

Yorum yapın