Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?; Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların anlaşmaları ile bozulabilir. Yargıtay 2. Hukuk dairesinin bu yönde oy birliği ile vermiş olduğu karar bulunmaktadır. Buna göre her ne kadar taraflar anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmış olsalar ve bu protokol mahkemeye duruşma öncesinde sunulmuş olsa da taraflar anlaşmalı boşanmak zorunda olmadıklarından duruşmaya gelerek protokolü bozabilir ve davanın çekişmeli görülmesini isteyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?

Eşlerden her birisi duruşma esnasında anlaşmalı boşanma protokolünden vazgeçebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında, duruşmanın öncesinde anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmış olsa dahi hakim tarafları bizzat dinlemek zorundadır. Eşler, mahkeme huzurunda boşanma ve şartları konusundaki kendi iradelerini beyan etmedikçe anlaşmalı boşanmaya karar verilemez.

Hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması halinde duruşmada mahkeme hâkimi kısa kararla tarafların anlaşmasına karar verecektir. Daha sonra mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılacak ve bu karar taraflara tebliğ edilecektir. Davanın tarafları gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren istinaf süresi içerisinde boşanma kararı henüz kesinleşmeden mahkeme kalemine vereceği istinaf dilekçesi ile karara itiraz ederek hem anlaşmalı boşanma protokolünü hem de böylelikle anlaşmalı boşanmayı bozabilecektir.

Eşlerden birisi mahkemede anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğini beyan ederse, hakim davacı eşe boşanma davasına çekişmeli boşanma davası olarak devam edip etmeyeceğini sorar. Davacı eşin, boşanma davasına devam etmek istemesi halinde, kendisine mahkemece süre verilir. Bu süre içerisinde davacı eş çekişmeli boşanma dilekçesini sunarsa, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Davacı eş, davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek istemezse davanın reddine karar verilerek dosya işlemden kaldırılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü duruşmadan önce ya da duruşma esnasında değiştirilebilmektedir. Tarafların bu yöndeki beyanları neticesinde anlaşmalı boşanma olan ve çekişmesiz yargı olarak görülen boşanma davalarını çekişmeli yargıya çevirebilmektedirler.

Taraflarca belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma protokolü duruşmadan sonra yani mahkemece kararın verilmesinden sonra değiştirilemez ancak mahkemece verilmiş olan bu karar istinaf edilerek taraflarca açılmış olan anlaşmalı boşanma davasının reddi sağlanabilir. Taraflar daha sonra açacakları yeni bir anlaşmalı boşanma davası ile yeni bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulabilir. Ayrıca tarafların hazırlamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolü mahkemenin protokolde değişiklik istemesi halinde zorunlu olarak değiştirilir.

Anlaşmalı boşanma davası hükme bağlandığı zaman boşanma gerçekleşmiş olur ancak kararın kesinleşmesi gerekir. Kararın kesinleşmesi ise kararın tarafların kendilerine tebliğinden sonra istinaf süresi içerisinde karara itiraz etmemeleri ya da istinaftan feragat dilekçesi vermeleri ile mümkün olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra kamu düzeninden olan hususlarla ilgili taraflar tekrar dava açılabilmektedir. Örneğin ortak çocuğun velayeti, nafakası vb. hususlarla ilgili yeniden dava açılabilir. Ancak tarafların tekrar dava açabilmeleri için değişen önemli bir durum olmalıdır. Yani davanın sona ermesinden sonra dava sürecindekinden farklı önemli bir durum gelişmediği sürece bu davaları açmak yararsız olacaktır. 

Taraflar mal paylaşımı hususunda anlaşmışsa daha sonradan tekrar mal paylaşımı davası açılamaz. Bunun haricinde tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hususlara göre hüküm ve sonuç doğar. Yargılama giderleri ile ilgili taraflar protokolde anlaşmaya varmışlarsa, anlaşılan şekilde ödeme yapılır. Ancak taraflar protokolde bu hususta belirleme yapılmamışsa yargılama giderleri davalı üzerinde bırakılır.

Protokol Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların bu hususta anlaşmaları ile bozulabilmektedir. Belirlenmiş olan istinaf süresi içerisinde taraflar boşanma kararına itiraz ederek anlaşmalı boşanma protokolünün iptalini sağlayabilir. Bu durum, davadan feragat ve yeni bir boşanma davası açmakla mümkün olmaktadır.

Eşlerden birisinin davadan vazgeçmesi neticesinde de protokol iptal olmaktadır. Eşlerden her biri mahkeme huzurunda açmış oldukları anlaşmalı boşanma davasından vazgeçebilir. Bunun için tarafın sözlü beyanı yeterlidir. Tarafın davadan vazgeçmesi neticesinde dosyada boşanma protokolü olsa bile eşler için bağlayıcı olmaz ve protokol iptal olur. 

Dava açarak da iptal etmek mümkündür. Anlaşmalı boşanma protokolünün iptali davası, boşanma davası sürecinde tarafların anlaşarak oluşturdukları ve mahkeme tarafından onaylanmış olan anlaşmalı boşanma protokolünün, daha sonra bir tarafın protokolün hükümlerine uymaması ya da haksızlık olduğunu iddia etmesi durumunda açılan bir davadır. İptal davası, boşanma protokolündeki tarafların anlaşarak oluşturdukları hükümlerin tamamının ya da belirli maddelerinin geçersiz kılınmasını ve protokolün tamamen veya kısmen iptal edilmesini amaçlar. Davayı açan taraf yani davacı, iptal gerekçelerini ve taleplerini mahkemeye sunar, diğer taraf da yani davalı savunmasını yapar. Mahkeme, tarafların sunmuş oldukları iddialarını ve delillerini değerlendirerek bir karar verir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün iptaline ilişkin olarak Türk Hukuku’nda özel bir dava türü bulunmamaktadır. Tarafların irade fesatlıklarına dayanılarak dava açması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi

Anlaşmalı boşanma davasından tarafların hüküm verilinceye kadar her zaman vazgeçmesi mümkündür. Buna göre taraflar dava sırasında ya da davadan önce anlaşmalı boşanmadan vaz geçebilirler.

Anlaşmalı boşanma davasından taraflar mahkeme kalemine verilecek bir dilekçe ile, duruşmada hakime anlaşmalı boşanmanın istenmediğinin söylenmesi ile ya da anlaşmalı boşanma duruşmasına iki defa üst üste katılmamak ile vazgeçmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davasından tarafların vaz geçmesi durumunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 123 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu karar taraflar için herhangi bir olumsuz durum yaratmaz. Sadece karara kadar yapılmış olan yargılama giderleri davacı tarafın üzerine kalır. Bakiye kalan yargılama gideri ise davacının talebi üzerine kendisine ödenir.

Anlaşmalı boşanma davasından vaz geçmenin herhangi bir cezası bulunmamaktadır. Vaz geçen taraf yargılama giderlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca eğer karşı taraf avukatın hukuki yardımından yararlanıyor işe karşı tarafın avukat ücretini yarı oranda ödemek zorunda kalacaktır. Bu husus Avukatlık Kanunu 6. Maddede belirtilmiştir. Buna göre dava bitmeden sulh olan, feragat eden ya da vaz geçen taraf, tarife hükümleri uyarınca belirlenen ücretin yarısına hükmolunur.

Yorum yapın