Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?; Anlaşmalı boşanma protokolünde sonradan değişiklik yapılabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken maddi tazminat ve manevi tazminat, çocukların velayeti ve yoksulluk nafakası protokolde yer almalıdır. Bu hususların protokolde bulunması zorunludur. Fakat mal paylaşımı ve iştirak nafakası anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmemiş olabilir. Bu konular hakkında sonradan anlaşmalı boşanma protokolünde değişikliğe gidilmesi talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Bu hususlar protokole eklenir. Ya da değişikliğe gidilmeden ayrı bir dava yolu ile de bu hususlar ile ilgili değişiklik yapılabilir. Taraflar protokolde değişikliğe gidebileceği gibi hâkim de protokolde değişikliğe gidebilir. Hâkimin protokolde değişikliğe gidebileceği husus çocuğun velayeti konusudur. Hâkim çocuğun üstün yararını gözeterek anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddeyi sonradan değiştirebilir. Eşler hâkimin değişikliğini kabul etmek istemediği takdirde davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edebilirler. 

Çocuğun üstün yararını gözeten iştirak nafakası, velayet ve de kişisel ilişki konularında hâkim, protokolde yer alan bir maddenin değiştirilmek istenmesi konusunda da taraflardan birisi sonradan değişikliğe gidebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü sadece anlaşmalı boşanma davası kesinleşene kadar talep edilebilir. Anlaşmalı boşanma davası kesinleştiği takdirde artık değişiklik talep edilemez. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Değişiklik Yapılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya karar veren eşlerin velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşarak oluşturdukları resmî belgeye verilen addır. Bu resmî belge ile taraflar; boşanmayı kabul ettiklerini, boşanmanın maddi sonuçlarında ve manevi sonuçlarında uzlaşma sağladıklarını kabul etmektedirler. Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü tarafların imzası ve boşanma dilekçesiyle beraber adliyeye teslim edilir ve böylece anlaşmalı boşanma davası da açılmış olur. Taraflardan birisi dava günü gelmeden maddelerden birinde ya da birkaçında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bu değişikliğin yapılabilmesi için diğer tarafın da yapılacak değişikliği onaylaması şarttır.

Karşı taraf protokolde yapılması istenen değişikliği kabul ederse yapılan değişiklikle hazırlanan yeni anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulur. Fakat yapılması istenen değişiklik diğer eş tarafından kabul edilmezse bu durumda anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi beklenemez. Değişiklik yapılmasını talep eden taraf, isteğinde diretebilir. Bu durumda mahkemeden önce ya da mahkemede hâkim huzurunda anlaşmalı boşanma protokolünün iptal edilmesini talep edebilir. Taraflardan birisi anlaşmalı boşanma protokolünün iptalini talep ettiği takdirde artık anlaşmalı boşanma davasının görülmesi mümkün değildir. Taraflardan birisi boşanmak istiyorsa bu durumda açacağı dava çekişmeli boşanma davası olur. 

Anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklik tek tarafın talebi ile yapılabilecek bir işlem değildir. Talebi hangi taraf sunarsa sunsun protokole işleyebilmesi için karşı tarafın da onayının alınması şarttır. Onay verilmediği durumlarda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döndürülebilir. 

Anlaşmalı Boşanma Kesinleştikten Sonra Mal Paylaşımına İtiraz Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken protokolde yer verilen önemli hususlardan birisi de mal paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Taraflar mal paylaşımın nasıl yapılacağı konusunda anlaşmış olmalıdırlar. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma kesinleştikten sonra eşler arasında sorun yaşanabilir. 

Boşanmanın mali sonuçları denildiği takdirde anlaşılması gereken maddi tazminat, manevi tazminat ve de yoksulluk nafakasıdır. Mal rejiminin tasfiyesinin nasıl yapılacağının anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması zorunlu değildir. Taraflar dilerse mal rejiminin tasfiyesine yer vermeden de anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunabilirler. Fakat eşler anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımının nasıl yapılacağına yer vermişlerse bu durumun kendileri açısından bağlayıcı olduğunu unutmamalıdırlar. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlerken mal paylaşımını daha sonraya bırakmak da isteyebilirler. 

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına yer verilmek istendiğinde kullanılacak olan ifadeler çok özenli bir şekilde seçilmelidir. Bulunan her bir mal varlığı hakkında ayrıntılı bilgilere anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmelidir. Genelleme içeren ifadeler kullanılmamalıdır. Çünkü anlaşmalı boşanma kesinleştikten sonra mal paylaşımına itiraz edilmek istendiği takdirde devreye ilk olarak anlaşmalı boşanma protokolünün hükümleri girer ve incelenir. Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşımına itiraz etmek isteyen taraf dava açma yoluna gidebilir. Yargıtay’ın 2013 yılında verdiği bir karara bakıldığında anlaşmalı boşanma davalarından sonra açılan mal paylaşımı davaları için zamanaşımı 10 yıl olarak kabul edilmiştir. Evlilik birliği devam ederken zamanaşımı işlemez. Boşanma kararının kesinleşmiş olduğu tarihten itibaren mal paylaşımına itiraz edecek olan tarafın 10 yıllık bir zaman dilimi vardır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davası açmaya karar veren eşlerin en çok dikkat etmeleri gereken husus anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanışıdır. Taraflar boşanmanın şartlarını hâkime bırakmaz, kendi özgür iradeleriyle anlaşarak hazırlarlar. Hâkimin takdir yetkisi olmadığı için de çok önemli ve hayatidir. Uzmanlık gerektiren protokolün uzman bir avukat eşliğinde hazırlanması gereklidir. Bu anlaşma taraflarca ve avukat yardımı ile hazırlandıktan sonra hâkime sunulur. Eğer hâkim, boşanmayı onaylamışsa artık taraflar bu anlaşmadan tek taraflı olarak kesinlikle dönemezler. Tarafların onaylayıp imzaladıkları protokol her iki taraf açısından da bağlayıcıdır. Boşanma davasında gerekçeli karar açıklandığı zaman artık protokol mahkeme ilamına dönüşmüş olur. Mahkeme ilamına uymayan taraf için de uygulanacak hukuki yaptırımlar mevcuttur. Nafaka, tazminat, mal rejiminden kaynaklanan alacaklar için gerekli olan icra takiplerinin yapılması yoluna gidilir. 

Boşanma gerçekleştikten sonra anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler mahkeme ilamı şeklindedir ve her iki taraf için de bağlayıcıdır. Anlaşmalı boşanma protokolündeki maddelere uymayan taraf için açılacak dava ile protokole uyması zorla yerine getirilebilir. Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmadığı takdirde açılacak davalar Aile Mahkemeleri’nde görülür. Açılabilecek dava türleri şu şekildedir:

  • Alacağın tespiti davası,
  • Menfi tespit davası,
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün yerine getirilmesi için eda davası,
  • İcra takibine itirazın iptali davası,
  • Tazminat davası,
  • Tapu iptal ve tescil davası,

Yukarıda sayılan davalar anlaşmalı boşanma protokolüne uyan eş tarafından protokole uymayan eşe karşı açılabilir. 

Yorum yapın