Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti 

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti ; Araç değer kaybı, meydana gelen maddi hasarlı kazalar sonucunda ortaya çıkar. Kaza sonrası araçta onarım, parça değişimi gibi işlemlere gerek duyulacaktır. Bu işlemler dolayısıyla aracın ikinci el piyasasındaki değeri düşecektir. Aracın ikinci el piyasa değerindeki kaza öncesi ve sonrası arasındaki fark, araç değer kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

Aracın ikinci el piyasadaki değeri; aracın yaşı, modeli, markası, hasarın oluştuğu bölüm gibi hususlara bağlı olarak değişebilmektedir. Araç değer kaybının doğru bir şekilde belirlenmesi için bilirkişi incelemesi gerekmektedir. 

Araç değer kaybı istenebilmesi için aracın teknik özellikleri engel teşkil etmez. Yaş, kilometre gibi durumlar sadece araç değer kaybının miktarını belirlemeye etki edecektir. Araç değer kaybı isteyen kişi yüzde yüz oranda kusurlu olmadıkça ve aracı pert haline gelmedikçe talepte bulunabilecektir. 

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti 

Araçta değer kaybı yaşanması durumunda ilk olarak kusurlu tarafın sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Sigorta şirketine başvuruda on beş günlük cevap süresi öngörülmüştür. Sigorta şirketi, on beş gün içinde cevap vermediğinde ya da verilen cevap kişiyi tatmin etmediğinde tahkim ve dava yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

Araç değer kaybı için sigorta tahkim başvurusu yapıldığında hukuki yardım alınan avukat lehine vekalet ücretine hükmedilecektir. Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 17. maddesinde Sigorta Tahkim Komisyonu vekalet ücretine yer vermiştir. Vekalet ücreti, hükmedilen tazminat miktarı üzerinden belirlenecektir. Bu miktar ilk 200 bin TL için miktarın %16’sı olup tazminat miktarı arttıkça yüzdelik oran azalacaktır. Hükmedilen tazminat miktarı üzerinden belirlenen oranlara uygun olarak hesaplanan ücret, 18 bin TL’nin altında olmayacaktır. Başvuran kişilerin talepleri kısmen veya tamamen reddedilmişse hesaplanan ücretin beşte biri ödenecektir.

Araç değer kaybı için dava yoluna başvurulduğunda ücret belirlenirken görevli mahkemeler gündeme gelecektir. Dava, araç sahibi veya sürücüsüne açılmışsa görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Sigorta şirketinin de davalı olması durumunda dava, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’ne göre 2023-2024 yılı için bu davalarda vekalet ücreti yaklaşık olarak 18 bin TL’dir. 

Araç Değer Kaybı Avukat Ücretini Kim Öder?

Araçta değer kaybı meydana gelmesi durumunda zararın karşılanması için karşı tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunulur. Bu husus Türk Ticaret Kanunu’nun 1409.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre sigortacı, sözleşmedeki rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarar veya bedelden sorumlu olacaktır. Karşı tarafın zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış olması durumunda muhatap bir sigorta şirketi bulunmayacaktır. Bu halde, karşı taraf bireysel olarak araç değer kaybını ödemeye muhatap olacaktır. 

Dava açıldığında veya sigorta tahkim yoluna başvurulduğunda davalı taraf birden fazla olabilir. Bu durum sigorta şirketinin yanı sıra araç sahibinin de davalı taraf gösterilmiş olmasında karşımıza çıkmaktadır. Birden fazla tazminat yükümlüsü bulunuyorsa bu kişiler araçtaki değer kaybından müteselsil olarak sorumlu olacaktır. Bu husus, Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinde düzenlenmiştir.

Aleyhine tazminat yükümlülüğü iddia edilen taraflar belirlenerek dava açıldığında yargılama yapılacaktır. Yargılama sonunda avukatlık ücretinin ödemesi, aleyhine hüküm verilen tarafa ait olacaktır. Bu kural, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinde hükme bağlanmıştır. İlgili maddeye göre giderler, uygulamadaki adıyla davayı kaybeden taraftan tahsil edilecektir. Hükümde tarafların kısmen haklı bulunduğu durumlarda, taraflar haklılık oranlarına göre ödeme yapacaktır. Birden fazla ödeme yükümlüsü bulunursa mahkemece yükümlülere paylaştırma yapılabilir. Yükümlülerin müteselsil olarak sorumlu tutulması da mümkündür.

İlginizi Çekebilir; İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı

Değer Kaybı Ücreti Ne Kadar?

Araç değer kaybı miktarı, maddi hasarlı kazanın oluş şekline ve aracın özelliklerine göre değişebilmektedir. Her somut olay ayrıca değerlendirilerek araç değer kaybı hesaplanmalıdır. Araç değer kaybı miktarını etkileyen araçla ilgili hususlar şunlardır: 

  • Aracın yaşı,
  • Aracın markası,
  • Aracın yapmış olduğu kilometre miktarı,
  • Piyasa koşullarına göre aracın tercih edilme durumu,
  • Araçtaki işlem gören parçaların sayısı,
  • İşlem görmüş parçalara ulaşım kolaylığı,
  • İşlem gören veya onarılan parçaların araçtaki konumu ve önemi, 
  • Aracın onarımının yetkili servisinde yapılmış olması,
  • Aracın kullanım amacı.

Aracın uğramış olduğu değer kaybı eksperler tarafından hesaplanır. Hesaplama yapacak eksper, alanında ruhsatlı sigorta eksperi olmalıdır. Değer kaybının hesaplanması için Sigorta Denetim ve Gözetim Merkezi’nden eksper ataması yapılabilir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/7272 Esas, 2017/867 Karar sayılı kararında, araç değer kaybının belirlenmesinde bilirkişi raporunun içeriğinden bahsedilmiştir. Temyize konu olayda bilirkişi raporu, aracın on bir yaşında olması sebebiyle değer kaybı istenemeyeceğine ilişkindir. Yargıtay bu kararın haklılık payının olmadığını belirtmiştir. Değer kaybına ilişkin yaş itibarıyla genel değerlendirme yapılamayacağı, piyasa koşullarındaki rayiç değerinin değer kaybına etki edeceği hükme bağlanmıştır. 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2016/4574 Esas, 2016/7254 Karar sayılı kararı, değer kaybı miktarına ilişkin detaylı incelemenin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Somut olayda aracın iskontolu hasar bedeli dikkate alınmış ve bu bedele %50’lik oran uygulanarak değer kaybı miktarı belirlenmiştir. Yargıtay bu şekilde yapılan hesaplamanın uygun olmadığına dayanarak hükmü bozmuştur. Yargıtay’ın da kararında belirttiği üzere aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı, hasarlı bölgeleri dikkate alınmalıdır. Onarılmış rayiç bedel üzerinden araç değer kaybı miktarı belirlenmelidir. 

Yorum yapın