Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanma ya da fer’ileri konularında anlaşma sağlayamadığı durumlarda açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası açacak kişiler boşanmanın hangi nedene dayanacağını belirlemelidirler. Bu sebeplere göre dava dilekçesi hazırlanmaktadır. Dava hangi şekilde örneğin çekişmeli boşanma şeklinde açılacak ise boşanma dilekçesi ve ekleri düzenlenmektedir. Düzenlenen dilekçe ve eklerini yetkili ve görevli aile mahkemesine sunmakla boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davasını açmak için adliyelerdeki tevzi bürosuna başvurulur. 

Çekişmeli boşanma davası, boşanma sebebini içeren boşanma dilekçesi ile yetkili aile mahkemesine başvurmakla açılmaktadır. Dava dilekçesi sunulup harçların ödenmesiyle, çekişmeli boşanma davası açılmış olmaktadır. 

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Evlilik birliğini sonlandırmaya karar veren eşler, tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası söz konusu olmaktadır. Eşlerden biri boşanmayı istemediği taktirde çekişmeli boşanma sürecine girilir.

Çekişmeli boşanma davaları, Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise boşanma davaları yetkili mahkeme olan, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır. Boşanmaya karar veren eşlerin son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde ya da taraflardan birinin ikametinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanmaya karar veren eş, kanunda belirtilen sebeplere dayanarak dava açmak zorundadır. Boşanma davasının şartları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Başlıca boşanma sebepleri ise şunlardır:

 • Eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eş bu durumu dayanak göstererek boşanma davası açabilmektedir.
 • Eşlerden birinin diğer eşin hayatına kastetmesi, onur kırıcı ya da kötü davranışlarda bulunması durumunda boşanma davası açılabilmektedir.
 • Eşlerden birinin onur kırıcı, küçük düşürücü suçlar işlemesi ya da haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve eşinin bu tavırları sebebiyle daha fazla evlilik birliği içinde yaşamaya devam etmek istemeyen eş boşanma dava açabilmektedir.
 • Eşinin, kendisine ve çocuklarına karşı evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmemek suretiyle, haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmesi halinde en az altı ay içerisinde terk edilen tarafın boşanma davası açma hakkı vardır.
 • Evlilik sonrasında eşlerden birinde kalıcı akıl hastalığı oluşması sonucu diğer eşin hayatının çekilemez hale gelmesi durumunda, diğer eş boşanma davası açabilmektedir. 
 • Türk Medeni Kanun’un 166. Maddesinde bulunan evlilik birliğinin sarsılması ve ortak yaşamın yeniden kurulamaması genel boşanma sebepleridir. Bu hususlara dayanarak boşanmak isteyen eş, anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası süreci, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler tarafından yetkili aile mahkemelerine verilecek olan usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe ile başlamaktadır.

Eşlerin her ikisinin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları üzerinde uzlaşıp uzlaşamamalarına göre davanın türü belli olmaktadır. Eğer eşler boşanmada ve boşanma ile ilgili tüm hususlarda anlaşabilirlerse anlaşmalı boşanma söz konusu olur. Anlaşmalı boşanma durumunda eşler tarafından Anlaşmalı Boşanma Protokolü düzenlenip imzalanmaktadır.

Boşanmak isteyen eşlerin hangi sebebe dayanarak boşanmak istediklerine göre önce boşanma sebebi tayin edilmektedir. Tarafların, boşanmanın sonuçları konusunda uyuşmazlığa düşmesi ya da taraflardan birinin boşanmayı istememesi durumunda ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu tip davalarda ise eşler mevcut delillerini dosya içeriğine eklemektedir.

Adliyelerdeki tevzi bürolarına yapılan başvuru sonucunda alınan tevzi formu ile belirlenen harçların ödenmesinden sonra dava dosyasına bir dosya numarası atanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması ile boşanma davası resmen açılmış olur. Tarafların boşanma davasını açması ile yetkili aile mahkemesi; delillerin ne zaman sunulacağı, dilekçelere cevap süresi, delil ve gider avanslarının yatırılması ile ilgili hususları içeren bir tensip zaptı tanzim eder ve bu tensip zaptı taraflara tebliğ eder. Davanın açıldığı yetkili mahkemedeki görevli hâkim, dosyanın HMK m. 114 hükmünde belirlenmiş olan dava şartlarına uygunluğunu denetler ve sonrasında ön inceleme duruşma tarihi verir.

Ön inceleme duruşması aşamasında tarafların sunmuş oldukları ilk itirazlar karara bağlanmaktadır. Bu aşama tamamlandıktan sonra tahkikat aşamasına geçilmektedir. Tahkikat aşamasında davanın konusu, olaylar, mevcut deliller ve şahitlerin beyanları toplanır ve mahkemece değerlendirilir. Tüm bu hususlara göre hâkim karar verir. Bu kararın gerekçelendirilerek taraflara tebliğinden sonra istinaf ve temyiz aşaması başlamaktadır. Tüm bu aşamalar tüketildikten sonra dava dosyası kapanmış olmaktadır.

İlginizi Çekebilir; İzmir Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası dilekçesi, eşlerin boşanmak için mahkemeye sunmuş oldukları yazılı belgedir. Boşanma dilekçesi içerisinde tarafların bilgileri, iddia ve delilleri, eşin diğer eşten talepleri birçok husus yer alır. Boşanma dilekçesinin Aile Mahkemesine sunulması ile boşanma davası açılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi bir avukat tarafından yazılabileceği gibi boşanma davasını açmak isteyen eş tarafından da yazılabilmektedir. Boşanma davasının dilekçesinin avukat tarafından yazılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda madde 119 kapsamında boşanma dilekçesi içerisinde şu hususlar bulunmak zorundadır: 

 • Dava açılan mahkemenin adı,
 • Tarafların kimlik ve adres bilgileri,
 • Davacı olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Varsa, davacının avukatının adı, soyadı ve adresi,
 • Açılan davanın konusu ve dava değeri,
 • Deliller,
 • İddia edilen her bir olayın hangi deliller ile ispat edileceği,
 • Davacının dayanmış olduğu hukuki sebepler,
 • Açık bir şekilde davadaki talepler,
 • Varsa davacı vekilinin imzası.

Aşağıda çekişmeli boşanma davası açabilmek için Aile Mahkemesine sunulması gereken dava dilekçesi örneği bulunmaktadır. Bu örnek üzerinden kendi özel durumunuza göre değişikler yaparak çekişmeli boşanma davanızı açabilirsiniz.

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI           : …..

VEKİLİ           :…..

DAVALI : …..

KONUSU : Şiddetli geçimsizlik boşanma nedeni ile açılan boşanma davası, mal paylaşım, nafaka ve velayet talepleri

AÇIKLAMALAR:

1. Davacı ve davalı (…) tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten (…) adında çocukları bulunmaktadır. 

2. Davacı ve davalı arasındaki evlilikte şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlanmıştır.

3. Davalı ile müvekkilim arasında sürmekte olan evlilik, davalının müvekkilime yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Tanıklar, hukuki delil oluşturan her türlü belge

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu 166. Madde, 

SONUÇ VE TALEP: 

Davanın kabulü ile tarafların evlilik birliğinin sonlanmasına,

Müşterek çocukları için dava tarihinden itibaren aylık (…) TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren ise aylık (…) TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, 

Müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık (…) TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren ise aylık (..) TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

Yargılama giderleri ve ödenen vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, 

Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ediyoruz. 

EK: Vekaletname Örneği, Hukuki Deliller                                                                                                      

Davacı Vekili 

Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, dava dosyasındaki deliller, iddialar ve talepler, incelenmesi gereken konular ve bilirkişi incelemesi gerekip gerekmediğine, somut olaya, dosyanın içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu ilk derece mahkemeleri içindir. İlk derece mahkemelerinde karar verildikten sonra dava üst mahkemeye yani istinafa, bölge adliye mahkemesine gider. Bölge adliye mahkemesinde yani istinafta davanın ne kadar görüleceği yine mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Çekişmeli boşanma davasının kazanılma olasılığının yüksek olması için usul ve kanunda belirlenen sürelere son derece önem vermek gerekmektedir. Özellikle usulen hak kayıplarının önlenmesi son derece önemli bir husustur. Talep ve iddialarını süresinde ve usulüne uygun bir biçimde sunarak yeteri kadar net ve açık delille destekleyen tarafın boşanma davasını kazanma olasılığı daha yüksek olabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında taraf avukatı tüm bu hususlara dikkat ederek davayı takip etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti toplamı karşı vekalet ücreti, masraflar, harçlar ve vergilerden oluşmaktadır. Çekişmeli boşanma davası, davanın karmaşıklığına, davanın süresine, eşlerin taleplerine ve isteklerine, avukatın harcayacağı emeğe ve zamana göre değişkenlik gösterebilmektedir. Boşanma davalarında her dava dosyası kendi özelinde değerlendirilmektedir.

Avukat ve taraflar, avukatlık ücretini serbestçe belirleyebilmektedir, ancak her yıl Türkiye Barolar Birliği Tarafından belirlenen ve Resmî Gazete’de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında ücret alamamaktadırlar. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Ücret Tarifesinin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği şehre göre de yerel barolar tarafından yayınlanan ayrı ücret tarifeleri de bulunmaktadır. Uygulamada avukatlar hem Türkiye Barolar Birliği’nin, hem de bağlı bulundukları yerel baronun fiyatlarını değerlendirmektedir. Dolayısıyla boşanma davasında avukata ödenecek masraf, davanın görüleceği ile göre de değişebilmektedir. Avukatların ücretsiz bir şekilde davaya bakmaları yasaktır.

Boşanma davası harçları maktu harçları; davanın mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflardan oluşmaktadır. Maktu harcı, her yıl kanunla belirlenen sabit ücret anlamına gelmektedir. 2023 yılında maktu harçlar toplamı yaklaşık olarak 1.850 TL tutarındadır. Harçlar boşanma, tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerli olmaktadır. Ayrıca tanık ücreti, tebligat gideri gibi tanık sayısına ya da gönderilecek tebligat sayısına göre değişebilen masraflar da olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Çekişmeli boşanma davasında istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının denetlenmesi demektir. Öyle ki, Bölge Adliye Mahkemesi yani istinaf mahkemesi incelemesinde tarafların tüm itirazlarını değerlendirir. Dava süreci ya kesinleşme ya da temyiz aşamasıyla devam etmektedir. Eğer boşanma davası süreci temyiz ile devam etmişse, Yargıtay incelemesi neticesinde sona ermektedir.

Hakim boşanma kararına hükmettikten sonra gerekçeli boşanma kararı yazılır ve ardından taraflara tebliğ edilir. Taraflara yapılan tebligattan itibaren iki hafta içinde taraflar eğer varsa itirazlarını istinaf dilekçesi ile sunar. Böylelikle istinaf aşamasına geçilmektedir. Lakin tarafların itirazları yok ise istinaf aşamasına geçilmez ve boşanma kararı kesinleşir.

İlk derece mahkemesinde görülen boşanma davası süreci aile mahkemesinin verdiği nihai karar ile sona erer. Boşanma davası sona erince aile mahkemesi öncelikle kısa karar, daha sonra boşanma sebepleri açıklanan gerekçeli kararını tanzim eder.

Nihai karar, mahkemenin yargılama sonunda oluşan kararını içeren, hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran karardır. Nihai kararlar, öncelikle kısa karar şeklinde açıklanır. Daha sonra da gerekçeli karar yazılmaktadır.

Kısa karar, davanın son duruşmasında, dosyada inceleyecek herhangi bir nokta kalmamışsa açıklanır. İlk derece mahkemelerinde yargılama aşamasının son celsesi hüküm duruşmasıdır. Kısa kararda hâkim özet olarak; davayı kabul ya da reddettiğini belirtir ve dava konusu talepler hakkında kararının ne olduğunu tek tek açıklar. Kısa kararın içeriği ise;

 • Boşanmanın sebepleri,
 • Velayet hususu,
 • Nafaka hususu,
 • Tazminat hususu

gibi tüm ihtilaflı konular olabilmektedir.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi mümkündür. Çevirme için önemli olan nokta her iki tarafın da bu yönde bir beyanının bulunmasıdır. Yalnızca tek tarafın çevirme beyanında bulunması süreci değiştirmez. Ancak her iki tarafın da anlaşmalı boşanma sürecine dair irade beyanlarını ortaya koyması boşanmayı anlaşmalıya çevirecektir. Bu nedenle de çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi için iki tarafında beyanı ve onayı gerekmektedir. Anlaşmaya varan taraflar hazırlamış oldukları dava protokolünü ve dava dilekçesini mahkemeye sunabilirler. Böylece dava süreci çekişmeli davadan anlaşmalı davaya döner ve boşanma davasının süresi kısalır. 

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmasıyla açılır. Taraflar bu hususlardan biri konusunda uzlaşamadığı durumlarda boşanma davasının anlaşmalı olarak açılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası açmak taraflar açısından çoğu zaman daha az yıpratıcı olmaktadır. Zira anlaşmalı boşanma davasında oldukça kısa sürede hüküm verilebilmekte iken çekişmeli boşanma davası uzun yıllar sürebilmektedir. Taraflar bazen dava süresi sebebiyle bazen de çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra anlaşma yapabilmektedir. Bu durumda davanın çekişmeli olarak açılmasının bir önemi bulunmamaktadır. Lakin anlaşmalı boşanma davası için tarafların evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer

Çekişmeli boşanma davasının düşmesi; tarafların davadan vazgeçmeleri, tarafların davadan feragat etmeleri ya da davacı tarafın davayı takip etmemesi, yani duruşmalara katılmaması halinde olur. Davacının ya da davacı avukatının mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmaması halinde, eğer davalı taraf da davayı takip etmek istemez ise, dava dosyası işlemden kaldırılır. Üç ay içinde boşanma davasının dosyası yenilenmezse çekişmeli boşanma davası düşer.

Boşanma davasının düşmesi neticesinde taraflar hakkında bazı hükümler verilebilmekte ve yeniden bir boşanma davasının açılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Boşanma davasının düşmesi halinde, yeniden bir boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanan ilgili hükümler ele alınmalıdır. Bu durumda Türk Medeni Kanun’undaki ilgili hükümlere göre düşen boşanma davasının üzerinden üç yıllık bir zaman geçmesi ve geçen bu üç yıllık süre içerisinde evlilik birliğinin yeniden kurulamaması durumunda boşanma kararına giden süreçlerin detaylı bir şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir. Ancak boşanma davasının dosyasının işlemden kaldırılması durumunda yeniden işleme koyulmasını sağlamak için tarafları bir dilekçe ile başvuru yapabilir ve boşanma davasının devam etmesini isteyebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında 2. Duruşma Nasıl Olur

Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşmasında tarafların sulh olup olmayacakları yani anlaşıp anlaşmayacakları sorulur. Taraflar sulhe yani anlaşmaya davet edilir. Taraflar sulh olmaz iseler, tarafların boşanma dilekçelerinde belirttiği uyuşmazlık konuları tespit edilir. Bu konular duruşma tutanağına geçirilir. Tarafların sulh olmaması neticesinde ise ikinci celseye tarih verilir ve ikinci celseye geçilir.

Çekişmeli boşanma davaları çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. 

 • Dilekçeler Aşaması; Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunmaktadırlar.
 • Ön İnceleme Duruşması Aşaması; Ön İnceleme duruşması taraflar arasındaki uyuşmazlığın konusunun tespit edildiği ve yol haritasının çizildiği aşamadır. Tarafların birbirlerinden talepleri de bu duruşmada belirlenir. Tarafların dilekçelerinde belirttikleri delillerin toplanması için ara karar oluşturulur ve delillerini sunmaları için taraflara ek süre verilir.
 • Tahkikat Aşaması; Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı en önemli dava aşamasıdır.
 • Sözlü Yargılama Aşaması; Yargılamada öne sürülen tüm delillerin değerlendirmelerinin tamamlanmasından sonra taraflara son sözlerinin sorulduğu aşamadır.
 • Hüküm Aşaması; Hükmün gerekçelerinin ve hukuki ayrıntılarının ilan edildiği aşamadır. Verilmiş olan hüküm sözlü duruşma aşamasından bir süre sonra gerekçeli ve ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İstinaf ve temyiz yollarına bu aşamadan sonra başvurulmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları

Ortak konutun özgülenmesini talep etme hakkı ile yaşanılan evde kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilecek, erkek eş tarafından ortak konuttan uzaklaştırma önlenecektir.

Ortak çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşe tanınan bir haktır. Bu şekilde eşe, çocuklarını görebilmek, çocuğuyla zaman geçirmek hakkı tanınmaktadır.

Boşanma davasında kadının haklarını;

 • Ayrı yaşamayı talep etme hakkı,
 • Eşi ile yaşadıkları ortak konutun kendisine özgülenmesini talep etme hakkı,
 • Çocuğun kendisine teslim edilmesini talep etme hakkı,
 • Çocuğun tedbiren velayetinin kendisine verilmesini talep etme hakkı,
 • Çocuğu ile kişisel ilişki kurma hakkı,
 • Tedbir nafakasını talep etme hakkı,
 • Çocuk için tedbir nafakasını talep etme hakkı,
 • İştirak nafakasını talep etme hakkı,
 • Yoksulluk nafakasını talep etme hakkı,
 • Kadının ortak çocuğun velayetini talep etme hakkı,
 • Kadının maddi tazminat isteme hakkı,
 • Kadın eşin manevi tazminat isteme hakkı,
 • Ziynet eşyası alacağını isteme hakkı,
 • Mal rejiminden kaynaklanan alacak ve haklar,
 • Aile konutuna şerh konulmasını isteme hakkı,
 • 6284 sayılı kanunda sayılan koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep etme hakkı,
 • Barodan ücretsiz avukat talep edebilme hakkı,
 • Kadının kendi eşyalarını talep edebilme hakkı,

Şeklinde sıralanabilir.

Çekişmeli Boşanma Aşamaları

Çekişmeli boşanma davalarında yazılı yargılama usulü uygulanır. Yazılı yargılama usulü, Türk Medeni Kanunu’nun 118. ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiştir.

Çekişmeli davalarda yazılı yargılama usulü gereğince bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Yazılı yargılama usulü gereği taraflar sırasıyla dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi sunulacaktır. Genellikle davalı taraf, sunacağı cevap dilekçesi ile karşı dava dilekçesini de sunmaktadır.
 • Davalı taraf yani kendisine karşı çekişmeli boşanma davası açılan taraf, dava dilekçesinin mahkeme tarafından usulüne uygun bir şekilde kendisine tebliğ edilmesinin ardından iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunmak durumundadır.
 • Cevap dilekçesi için verilmiş olan iki haftalık süre kaçırılmış olsa bile karşı dava açılması mümkündür. Cevap süresi içerisinde açılmayan karşı davanın ayrılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Ancak boşanma davalarında karşı dava ile esas dava birbirini hukuki olarak yakından ilgilendirdiği için farklı hukuki sonuçlara ve farklı hukuki statülerin doğmasına sebebiyet verilmemesi ve usul ekonomisi gereği bu davaların birleştirilmesine karar verilmektedir.
 • Davalı tarafından cevap dilekçesinin sunulmasının sonrasında davacı, iki haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesini mahkemeye sunmalıdır.
 • Kendisine cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilen davalı, iki haftalık süre içerisinde ikinci cevap dilekçesini mahkemeye sunacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları şu aşamalardan oluşmaktadır;

 • Dilekçeler aşamasında, taraflar karşılıklı olarak dilekçelerini sunarlar.
 • Öninceleme aşamasında, taraflar arasındaki uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.
 • Tahkikat aşaması, tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesinin yapıldığı yani tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.
 • Sözlü yargılama aşaması, dosyanın tamamı hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.
 • Hüküm.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı

Çekişmeli boşanma davalarında bir avukatın hukuki yardımına başvurmak zorunlu değildir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar avukatın hukuki yardımını almadan haklarını savunabilmektedirler. Boşanma davalarının takibi yapılırken kişiler internet aracılığıyla bazı şablon dilekçeleri kullanabilirler. Ancak bu dilekçeler ile davalar bir yere kadar yürütülebilmektedir.

Kişiler boşanma davalarında avukatın hukuki yardımı olmadan boşanma ve mal rejimi tasfiyesi davaları açmakta ve bazen geri dönüşü olmayan hukuki hatalar yapmaktadır. Geri dönüşü olmayan hatalar ile kişi yeniden dava açma hakkını kaybedebilmektedir ve sonrasında da bir avukatın hukuki desteğini almaya karar verse dahi avukatın durumu düzeltmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple bu kadar önem arz eden konular için kişiler boşanma davalarında bir avukattan hukuki destek almalıdır.

Boşanma davası açılırken hangi sebebe dayanarak açılacağı, mahkemeye hangi delillerin sunulacağı, sunulacak delillerin hukuka uygunluğu gibi konulara hakim olan alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile boşanma davasının takip edilmesi son derece önemlidir. Boşanma davalarında avukat, kanunlar çerçevesinde müvekkilinin lehine savunma yapacaktır. Boşanma davasında deliller ve dilekçelerde sunulan iddialarda ve taleplerde son derece dikkatli olunmalı ve boşanma sürecinde mutlaka avukata başvurulmalıdır.

Yorum yapın