İzmir Ceza Avukatı

İzmir ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında da hizmet veren Merve Kolman Hukuk Bürosu gerek Asliye Ceza Mahkemelerinde gerekse de Ağır Ceza Mahkemelerinde müvekkillerine memnuniyetle hukuki destek sunacaktır.

Hukuk sistemimizde her ne kadar İzmir ceza avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da ceza hukukunda uzmanlaşmış İzmir Merve Kolman Avukatlık Bürosu ceza davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Ceza davaları, savcılığın suç işlediği konusunda yeterli şüphe olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler, ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir.

Ceza hukukunda hakim olan bazı ilkeler mevcuttur. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 • Kanunilik (Cezalar kanunda düzenlenir). 
 • Belirlilik (Ceza kanunlarında yorum yapılamaz). 
 • Kişinin aleyhine olan kanun geçmişe yürütülemez. 
 • Örfe veya adete dayalı olarak suç oluşturulamaz. 
 • Cezalar şahsidir. 
 • Bir kişi aynı fiilden dolayı iki kez yargılanamaz. 

Suç teşkil eden eylemin gerçekleşmesiyle ceza hukuku devreye girecek ve suç teşkil eden eylem hakkında soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçilecektir. 

Karıştırılan bazı kavramlara değinmek gerekirse;

 • Soruşturma, yetkili birimlerin suç şüphesini öğrenmesinden başlar. İddianamenin kabulüne kadar sürer. 
 • Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlar ve hükmün kesinleşmesine kadar sürer. 
 • Yakalama, kişinin hakim kararı olmaksızın yetkiliklerce özgürlüğünden alıkonulmasıdır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtildiği gibi belirli hallerde herkes geçici olarak yakalama yapabilir. Belirli hallere örnek olarak bir kimseye suç işlerken rastlanılması hali verilebilir. Hakim kararıyla yakalanma durumunda kişi, yirmi dört saat içerisinde yetkili mahkeme önüne çıkarılır. 
 • Gözaltına alma, yakalanan kişinin Cumhuriyet savcısının emriyle yasal süre içerisinde özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Gözaltına almak için Cumhuriyet savcısının emri şarttır. Kolluk amirlerinin de gözaltına alma yetkinin bulunduğu haller vardır. 

İzmir Ceza Avukatı

İzmir ceza avukatı, ceza hukukunun kapsamına giren davalarda uzmanlaşmış olan avukatların kendilerini tanımlamak için kullandıkları kavramdır. Ağır ceza avukatlarının görev alanına giren bazı suç tipleri aşağıda sıralanmıştır ancak bunlarla sınırlı değildir. 

 • Kasten öldürme 
 • İnsan ticareti
 • Yağma 
 • Nitelikli dolandırıcılık 
 • Rüşvet 
 • İrtikap

Ceza hukuku alanında çalışan tüm avukatlar asliye ceza mahkemeleri, sulh ve ceza mahkemelerinde görülmekte olan tüm davalarda müvekkillerini savunarak ceza avukatı sıfatıyla görev yapabilirler. 

Ceza davalarına bakmakla görevli genel mahkemeler, ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir. Asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinin farkına da değinmek gerekirse

 • Asliye ceza mahkemeleri, ceza yargılama sisteminin temel mahkemelerinden birisidir. Diğer ceza mahkemelerinin alanına girmeyen tüm iş ve davalara bakmakla görevlidir. 
 • Ağır ceza mahkemeleri, kanunda belirlenen ve ceza oranı bakımından en ağır suçlarla ilgilenmekte olan mahkemedir.

İzmir’de Ceza Avukatı

İzmir’de ceza avukatı sıfatıyla görev yapmakta olan birçok avukat mevcuttur. Kanunda sayılmış olan suçların isnadı durumlarına ilişkin olarak müvekkillerine danışmanlık eder. Ceza avukatları, ceza davalarına bakmaktadır. Ceza davaları: 

 • Sulh ceza mahkemesi, 
 • Ağır ceza mahkemesi, 
 • Çocuk mahkemesi, 
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi, 
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde görülebilmektedir.

Suçun niteliği, suçu işleyen kişinin yaşı ya da yer aldığı ceza kanununa göre de ceza davaları ayrılmaktadır. 

En çok dava açılan suçlara örnek olarak

 • Kasten yaralama,
 • Sosyal medya üzerinden hakaret,
 • Hırsızlık,
 • Konut dokunulmazlığını ihlal,
 • Haksız gözaltı nedeniyle tazminat davaları,
 • Mala zarar verme,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etme,
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davaları verilebilir.

En İyi İzmir Ceza Avukatı

En İyi İzmir ceza avukatıyla çalışmak son derece önemlidir. Kişiler imkanları ve istekleri doğrultusunda yapacakları araştırmalar neticesinde kendilerine güven veren avukatla çalışmalıdırlar. Ceza davaları, kişi hürriyeti üzerinde doğrudan etkiye sahip olan davalardır. Bu nedenle en iyi avukatla çalışmanın kişi hürriyeti açısından çok büyük önemi vardır. 

Avukatın ceza hukuku alanındaki deneyimi, geniş ceza kanunlarını ve güncel içtihatları doğru yorumlaması gerekir. Ceza avukatı müvekkilini en iyi şekilde savunmalıdır. Ceza davalarında savunma iki şekilde olur. Bunlar, sözlü ve yazılı savunmadır.  Sözlü savunma, Cumhuriyet savcısı ya da kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli kişinin ifadesi alınırken yapılmaktadır. Ayrıca yargılama aşamasında sanığın ifadesi alınırken de yapılabilir. Yazılı savunma ise suçlamalara, aleyhe delillere ve Cumhuriyet savcısının mahkumiyet yönündeki mütalaasına göre yapılmaktadır. Yazılı savunma ve sözlü savunma birbirilerine paralel olmalıdır.

En İyi Ağır Ceza Avukatı İzmir

En iyi ağır ceza avukatı, ceza hukukuna ilişkin davalarda deneyim kazanmış, ceza kanunlarına hakim, güncel içtihatlar hakkında bilgi sahibi olan avukattır. Ağır ceza davaları kişi hürriyetini etkileyen dava türlerindendir. Bu nedenle kişilerin en iyi avukatlarla temsil edilmeleri menfaatlerinedir. Ağır ceza davaları, ağır ceza mahkemelerinde görülen ve en ağır suçların görüldüğü dava türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve on yılı geçen hapis cezaları gerektiren suçlar, ağır ceza mahkemelerinde görülür. Ağır ceza davaları, genellikle soruşturma, konuşturma ve infaz aşamalarından geçmektedir. Ağır ceza avukatlarının davanın seyrinde delil toplanması, dosya sunulması gibi önemli çalışmaları vardır. Bunlar davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilen çalışmalardır. Bu nedenle alanında uzmanlaşmış bir avukatın danışmanlığını almak davanın seyrinin lehinize olması açısından son derece önemlidir.

İzmir Ceza Avukatı Ücreti

İzmir ceza avukatı ücreti her yıl İzmir barosu tarafından belirlenir. Ayrıca ceza davalarında avukatların alabileceği ücretin alt sınırı Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenmektedir. Avukatların Türkiye Barolar Birliği ya da mensubu oldukları barolar tarafından belirlenen asgari miktarların altında ücret almaları yasaktır.

Avukatlık ücreti, dava ve harç giderlerini kapsamamaktadır. Avukatlık ücreti, harcadığı emek ve mesai sonucunda avukatın kazancıdır. 

Avukatlığın serbest bir meslek olması neticesinde ceza davalarında avukatların alacakları ücret değişkenlik gösterebilir. Ceza davalarında, avukatın alacağı ücretin belirlenmesinde çeşitli faktörler vardır. Örnek vermek gerekirse; avukatın ceza davası için harcayacağı zaman ve emek, davanın karmaşıklığı, davanın hangi mahkemede görüleceği, avukatın kıdemi, davanın içeriği, suçların ağırlığı, davanın durumu olarak sayılabilir. Misal olarak asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar ağır ceza mahkemelerinde görülen davalara oranla daha az emek ve mesai gerektirdiği için daha az ücret kararlaştırılabilir.  Belirtilen sebepler göz önüne alındığında ceza avukatlarına ödenecek ücret hakkında net bir bilgi vermek doğru olmayacaktır.

Ceza davalarında avukatlık ücretini kimin ödeyeceği ise duruma ve mahkeme kararına göre değişkenlik gösterir. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse

 • Sanık, cezaya veya güvenlik tedbirine mahkum edilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde yargılama giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Mahkemeye başvuran taraf, başvurusunu geri alması ya da başvurusunun reddolunması sonucu meydana gelen giderleri öder.
 • Hakkında beraat verilen kişi, sadece kendi kusuruyla sebep olduğu giderleri ödemekle yükümlüdür.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Ceza avukatı tutmak, belli bazı istisnai haller dışında zorunlu değildir. İstisnalar dışında kişiler kendi davalarını takip edebilir, kendi savunmalarını yapabilirler. Ancak kişi özgürlüğü ve hürriyetini son derece yakından ilgilendiren ceza davalarında, mutlaka alanında uzman bir avukatla çalışmak geri dönüşü mümkün olmayan hatalar yapılmasını ve hak kayıplarını engelleyecektir. 

Ceza avukatının yaptığı işlere örnek verecek olursak;

 • Şikayet dilekçesi hazırlamak,
 • İstinaf dilekçesi yazmak,
 • Temyiz dilekçesi yazmak,
 • Şüphelinin ifadesi alınırken yanında bulunmak,
 • Savcılığın vermiş olduğu takipsizlik kararına itiraz etmek,
 • Tutukluluk kararlarına itiraz etmek.

Yukarıda da bahsedildiği gibi belirli istisnalar dışında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak sayılan işleri, iyi bir hukuk eğitimi almamış veya bu konuda uzman olmayan bir kişinin yapması pek de mümkün değildir.

Avukat tutmanın zorunlu olduğu haller;

 • Yaşı küçük olan kişiler,
 • Kendini savunamayacak durumda olan; sağır, dilsiz ve malul olan şüpheli, sanık veya müştekiler,
 • Beş yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan sanık ya da şüphelilerdir.

Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar;

 • Kasten adam öldürme suçu,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
 • Zimmet suçu,
 • Rüşvet suçu,
 • Resmi belgelerde sahtecilik suçu,
 • Yağma suçu,
 • İrtikap suçu,
 • Hileli iflas suçu,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,
 • Taksirle kişinin ölümüne sebep olma gibi suçlardır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı, ceza hukuku ve infazla ilgilenen bu alanda uzmanlaşmış olan avukattır. Avukatlıkta, her avukat her davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak bazı avukatlar belirli bir konuda uzmanlaşmayı tercih etmişlerdir. Ceza hukukunda uzmanlaşmış avukatlar da kendilerini ceza avukatı olarak nitelendirmektedir.

Ceza davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar asliye ceza mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleridir. İşlenen suçun ağırlığına göre ceza davaları bu iki mahkemeden birinde görülmektedir. Ceza avukatları bahsettiğimiz iki tür davaya da bakmaktadır. 

Ağır ceza mahkemeleri ceza oranı en ağır suçlarla ilgilenen mahkemelerdir. Ağır ceza mahkemelerinin kapsamına giren ceza davalarına;

 • Kasten adam yaralama,
 • Kasten adam öldürme,
 • İrtikap suçları,
 • Belgede sahtecilik suçu,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
 • Yağma suçu,
 • Taksirle adam öldürme suçu,
 • Rüşvet yoluyla işenen suçlar,
 • Devletin organlarına yönelik işlenen suçlar,
 • Zimmet suçu örnek olarak verilebilir.

Bütün ceza avukatları bu davalara bakabilmektedir.

Asliye ceza mahkemeleri ceza yargılamasının temelini oluşturan mahkemelerdendir. Diğer mahkemelerin görev alanlarına girmeyen davalara bakmakla yükümlüdür. Asliye ceza mahkemesinin kapsamına giren ceza davalarına;

 • Vergi kaçakçılığı,
 • Yalan tanıklık,
 • Bilişim suçları,
 • Hırsızlık,
 • Özel hayatın gizliliği suçu,
 • Taksirle yaralama suçu,
 • Tefecilik,
 • Görevi kötüye kullanma,
 • Hakaret suçları.

Davalara bakan özel mahkemeler de bulunmaktadır. Bunlar; çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleridir.