Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir; Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlarda konut ve çatılı iş yerleri ile ilgili düzenlemeler hazırlanırken, kanun koyucu menfaat dengesini sağlamak amacıyla kiracıyı korumaya yönelik hükümlere sıkça yer vermiştir. İfade edildiği üzere bunun sebebi, daha güçsüz durumda bulunan kiracının mağdur olmasını engellemek ve mülkiyetinde olmayan bir taşınmazdan haksız yere tahliye edilmesi durumuyla karşı karşıya kalmamasını sağlamaktır. Ne var ki kiracının mağduriyetini önlemeye yönelik bu düzenlemelerin uygulamadaki durumu zaman zaman kiraya veren aleyhine sonuçlar doğurarak deyim yerindeyse onu mülkiyet hakkından ötürü cezalandırmaya benzer bir durum yaratabilmektedir. Bu yazıda ilgili kanun hükümleri uyarınca çeşitli sebeplerle konutundaki kiracının varlığının son bulmasını isteyen maliklerin hangi yollara başvurabileceği açıklanacaktır. 

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira ilişkisi, taraflardan birinin ücret ödemesi karşılığında diğer tarafın bir şeyin kullanma ve yararlanma hakkını ücret ödeyene bıraktığı bir sözleşmesel ilişkidir. Hem kiraya veren hem de kiracı, çeşitli sebeplerle bu ilişkiyi sonlandırmak isteyebilir. Konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından kiracı, sürenin bitimine en az 15 gün kala bildirim yapmak koşuluyla sözleşmeyi feshedebilirken kiraya veren süreli olarak akdedilen kira sözleşmesinin süresinin dolduğu gerekçesiyle kiracıyı evden çıkaramamaktadır. Çünkü kiracı bu bildirimde bulunmadığı takdirde kira ilişkisi aynı koşullarla bir yıl kanun gereği uzamış sayılacaktır. (TBK md. 347)

Fakat elbette malike belirli durumlarda kiracıyı tahliye etme hakkı tanınmıştır. Kirasını düzenli ödeyen, sözleşmeden doğan hiçbir yükümlülüğünü aksatmayan bir kiracı olsa dahi bazı koşulların varlığı halinde ev sahibi kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Bu durumlardan ilki, kiraya verenin kendisi veya kanunda sayılan ilgili diğer kişilerin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açılmasıdır. Aynı husus evin satılması durumunda yeni malikin ihtiyacı halinde de gündeme gelecektir. 

Kiralanan taşınmazın yeniden inşa ve imarının gerekmesi ve bu durumda konutun kullanılmasının imkansız olması, malikin elinde kiracının taşınmazı teslim almasından sonra yazılı olarak üstlendiği bir tahliye taahhütnamesinin bulunması ve kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması kiracının tahliye edilebileceği diğer durumlardır. Kiraya veren, bu durumların varlığı halinde ilgili koşulun sağlandığı veya öğrenildiği andan itibaren bir ay içinde açacağı dava ile kiracının tahliyesini mahkemeden isteyebilecektir.

İlginizi Çekebilir; İzmir Kira Avukatı

Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu

Kiracıyı tahliye etmenin en olay yolunun ne olduğu, bir kira ilişkisi içerisinde bulunan ev sahipleri yahut bir kira ilişkisine girmeden önce ihtiyatlı davranmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Zira bir konut veya çatılı iş yeri kirası söz konusu olduğunda, taraflar süreli bir kira sözleşmesi yapmış olsalar da bu sürenin bitmesiyle ev sahibi kiracıyı evden çıkaramamakta, kiracı sözleşmeyi sona erdirmek istemediği takdirde ilgili bildirimi yapmadığında sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzamış sayılmaktadır.

Bu sebeple kira ilişkisini kesin olarak belirli bir süreyle sınırlı tutmak isteyen kişilerin kiracıyla konuşarak kira ilişkisinin kurulması ve taşınmazın tesliminden sonra bir tahliye taahütnamesi hazırlayarak kiracıya imzalatması en kolay ve zahmetsiz olacaktır. Fakat önemle belirtmek gerekir ki bu tahliye taahhütnamesinin kiracının iradesini sakatlayacak herhangi bir yöntemle imzalatılması, kira sözleşmesinin imzalanması ve taşınmazın tesliminden önce imzalanması hukuken kiraya verenin lehine olmayacaktır. Mahkemede bu hususlar açıklığa kavuşturulacaktır.

Kiralayanın elinde bir tahliye taahütnamesi bulunmayan durumda kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu, çıkarmanın sebebine göre değişiklik gösterecektir. Kanunda sayılan belli durumlara göre kiraya verenin kiracıyı tahliye etme hakkı bulunmaktadır, bu sebeple kiraya veren bu koşullardan hangisine sahipse mahkemede o sebebi öne sürerek tahliye talebinde bulunması tahliyenin gerçekleşebilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Kiracı Tahliyesi Sebepleri Nelerdir?

Kiracı tahliyesi sebepleri nelerdir?; Kanunkoyucu, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından kira sözleşmesini sonlandırma ve kiracının tahliyesi gibi konularda genel kira hükümlerinin dışında birtakım düzenlemeler getirmiş; bu sayede konut ve çatılı iş yerleri bakımından gündeme gelen kira ilişkisinin niteliğine daha uygun ve tarafları daha iyi koruyan bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. Kiraya verenin belli şartları sağlamadıkça kiracıyı kiraya verdiği konuttan tahliye edememesi, bu düzenlemelere örnektir. Nitekim konut veya işyeri amacıyla kullanılan bir taşınmazdan her an çıkarılma ihtimali, gerek yaşam alanı gerekse iş durumu bakımından kiracıyı oldukça zora sokabilecek bir durumdur. Bu sebeple Türk Borçlar Kanunu’nda kiracının hangi durumlarda tahliye edilebileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kanuna göre:

  • Kiracı tarafından konutun tesliminden önce imzalanmış bir tahliye taahütnamesi bulunuyorsa,
  • Taşınmazın yeniden inşası veya onarımı sırasında konutun kullanılması imkansızsa,
  • Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı bulunmaktaysa,
  • Kiracının veya eşinin aynı belde sınırları içerisinde yaşamaya elverişli bir konutu bulunuyorsa,
  • Konutun mülkiyeti devredilmiş ve yeni malikin de tıpkı eski malikte olduğu gibi kendisi veya ilgili kişilerin ihtiyacı sebebi varsa,
  • Kiracı yasal zam miktarını kabul etmiyor ve gerekli ödemeyi yapmıyorsa,
  • Kiracı eve özensiz davranıyor veya komşulara karşı kötü muamelede bulunuyorsa,
  • İki haklı ihtar varlığı halinde,

Kiraya verenin bir tahliye davası açarak konutu tahliye etmesi mümkün olacaktır. 

Yorum yapın