Reddi Miras Süresi

Reddi Miras Süresi; Reddi miras yani mirasın reddedilmesi, mirasçıların mali ve hukuki açıdan mirasın getirdiği sorumluluklardan kurtulma hakkı olarak tanımlanabilir. Miras bırakanın yani murisin vefatından sonra mirası reddetmek, mirasçının iradesine bağlı bir hukuki işlemdir. Bu şekilde reddi miras yapan mirasçı, mirasın üzerindeki haklarından feragat eder ve mirasın paylaşımına katılmaz.

Mirasın reddini, mirasçılar kendi iradeleri ile gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda miras bırakanın yani murisin borçlarını ödemeden aczinin açıkça belli olması halinde hükmen yani mirasçının bu yönde bir talebi bulunmamasına rağmen reddedilmiş sayılır.

Kanunda belirlenen süreler içerisinde mirasçı, mirası reddetme hakkını kullanmaz ise mirası kayıtsız şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Reddi Miras Süresi

Mirasçı, mirası ret beyanını en erken mirasın üzerine geçmesinden sonra açıklayabilir. Miras bırakanın vefatından önce yapılan mirası ret beyanı, tereke mirasçıya henüz intikal etmemiş olduğundan hukuken anlamsız olacaktır.

Türk Medeni Kanunu madde 606’ya göre miras, murisin vefatından sonraki üç aylık süre içerisinde reddedilebilir. Reddi miras için kanunda öngörülen süre hak düşürücü bir süredir. Mirasçıların süreye uyup uymadığı mahkeme tarafından re’ sen incelenir. Sulh hâkimi kendisine ulaşan ret beyanının reddi miras süresi içinde olup olmadığını kendiliğinden inceler. Türk Medeni Kanunu madde 615 gereği önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hâkimi reddi miras süresini uzatabilmektedir. Mirasçıların, hakime önemli sebep olarak nitelenen olguları gecikmeksizin sunmaları gerekir.

Kanunda düzenlenmiş olan üç aylık mirası ret süresi değişkenlik gösterebilmektedir:

  • Yasal mirasçılar için, murisin ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren üç aylık süre işlemeye başlar. Mirasçılık sıfatı daha sonra öğrenildiği takdirde yine öğrenildiği tarihinden itibaren süre işlemeye başlar. 
  • Atanmış mirasçılar için, murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren kanunda düzenlenmiş olan süre işlemeye başlar. Bu bildirim, sulh hukuk mahkemesi tarafından vasiyetname veya miras sözleşmesinin açılması ve atanmış mirasçılara tebliğ edilmesi ile yapılır.
  • Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde ise mirası ret süresi yazım işlerinin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından yasal ya da atanmış mirasçılara bildirim tarihinden itibaren işler.

2 Yıl Sonra Reddi Miras Olur Mu?

İki yıl sonra reddi miras kural olarak olmaz. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlendiği üzere mirası reddetmek için mirasçılara tanınan süre üç aydır. Bu süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası kabul etmiş sayılmaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 615. Maddesine göre, önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan reddi miras süresini uzatabilir ya da yeni bir süre tanıyabilmektedir. Bahsedilen süre uzatma talebine gerekçe olabilecek önemli sebeplerin neler olduğu kanunda açıkça sayılmamıştır. Süre uzatma talebinin kabulü ya da reddinin takdiri, Sulh Hukuk Hakimine ait olmaktadır. Sulh Hukuk Hakimi, süre uzatma talebini değerlendirirken örnek olarak hastalık, kaza, terekenin aktif ve pasiflerinin tam olarak belirlenememesi gibi durumları önemli sebepler olarak değerlendirebilir ve sürenin uzatılmasına karar verebilir.

Mirasın reddetmek için verilen süre, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar için aynı olmakla birlikte, bu üç aylık hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Yasal mirasçılar mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde, atanmış mirasçılar ise miras bırakanın vasiyetnamesinin kendilerine resmen bildirilmesinden itibaren üç ay içerisinde mirası reddetmelidir.

1 Sene Sonra Reddi Miras Yapılır Mı?

Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesine göre kural olarak mirası reddetmek için mirasçılara tanınan süre üç aydır. Ancak yasal mirasçılar, mirasçı olduklarını belirlenen bu üç aylık süreden daha sonra öğrenmişler ise ve bu durumu da ispat edemezlerse miras bırakan kişinin vefatından sonra üç ay içinde mirası reddetmelidirler.

Vasiyetname ile atanmış olan mirasçılar açısından mirasın reddedilmesine ilişkin üç aylık süre, miras bırakanın düzenlediği vasiyetnamenin kendilerine resmen bildirilmesinden itibaren başlamaktadır. 

Koruma önlemi olarak tereke yazımı mevcutsa, terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin, sulh hukuk hakimi tarafından mirasçılara tebliğ edilmesinden itibaren üç ay içinde, her bir mirasçı mirası reddedebilmektedir.

Önemli sebeplerin varlığı halinde ise sulh hukuk hakimi tarafından yasal mirasçılara ya da atanmış mirasçılara, mirası reddetmeleri için ek süre tanınabilir ya da yeni bir süre verilebilir. Tanınan bu süreler içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kabul etmiş sayılmaktadır.

Reddi Miras Zaman Aşımı Var Mı?

Reddi miras zaman aşımı vardır. Bu süre Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere kural olarak murisin vefatından itibaren üç aydır. Mirasçılar kendilerine tanınan bu üç aylık süre içerisinde mirası reddetmezler ise miras, aktif ve pasifleriyle beraber mirasçılara geçmiş sayılır.

Mirasçıların kendilerine tanınan bu üç aylık süreyi kaçırmalarında önemli sebepleri var ise sulh hukuk hakiminin kararı ile kendilerine mirası ret için ek süre tanınabilir ya da yeni bir süre verilebilir.

Kanunda düzenlenmiş olan bu üç aylık süreye bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre, yasal mirasçılar, mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edebilirler ise kanunda belirlenmiş olan üç aylık süre miras bırakanın vefatını öğrendikleri andan itibaren başlar.

Miras bırakan kişi yaşarken bir miras sözleşmesi ile hakkaniyetli olmayan bir mal paylaşımı yapmış ise mirasçılar bu sözleşmenin iptalini isteyebilirler. Kanuna göre sözleşme ile gerçekleştirilen bu miras paylaşımına itiraz süresi ise davacının bu tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıldır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yorum yapın