Reddi Miras

Reddi miras; miras bırakan öldükten sonra yasal ya da atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacakları ile birlikte oluşan hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanır. Miras hukukundaki külli halefiyet ilkesine göre, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakan ölünce kendiliğinden mirasçılık kazanırlar. 

Miras, miras bırakan ölünce mirasçılara derhal ve kanunen geçer. Bunun için mirasçılar tarafından ayrıca bir irade açıklamasına gerek yoktur. Miras bırakanın alacakları da borçları da mirasçılara geçer. Mirasçılar ya da atanmış kişiler bunlardan kişisel mal varlıkları ile de sorumludurlar. Miras bırakan eğer borca batık bir durumda ise mirasçılar bundan sorumlu olmamak için reddi miras yoluna başvurabilir.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, mirasın reddedilmesi demektir. Miras bırakanın ölümü üzerine miras, yasal mirasçılara ya da atanmış mirasçılara kalır. Mirasçıların, mirası kabul için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Miras kendiliğinden mirasçılara intikal eder. Fakat miras reddedilmek isteniyorsa reddi miras davası açılmalıdır. Mirası istemeyen kişi mirası 2 şekilde reddedebilir:

 • Daha miras bırakan vefat etmeden mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.
 • Miras bırakan vefat ettiyse reddi miras davası açabilir.

Reddi miras yoluna genellikle terekenin aktifinin pasifinden az olduğu durumlarda ya da iflas durumunda başvurulur. Reddi miras, tek taraflı bir işlemdir. Nadir rastlanılan mirasın reddinin değişik sebepleri olabilir:

 • Mirasçıya varlık yerine borç kaldığında mirasçı, kendi malvarlığının eksilmemesi için mirası reddedebilir.
 • Manevi sebepler yüzünden de reddi miras yoluna başvurulabilir.

Reddi miras yapıldığında mirasın intikali devam eder. Sadece mirasın intikal edeceği kişilerden birisi eksilmiş olur. 

Reddi miras, mirasçının ölümü öğrenildiğinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras yapılmadığı takdirde mirasçı, miras bırakanın haklarından ve borçlarından sorumlu olur. 

Reddi miras kişinin kendi isteğiyle yerine getirilebilir. Reddi miras işlemi sadece mahkemeler aracılığıyla yapıldığı takdirde geçerli olur. 

Zarar görmesi muhtemel mirasçılara reddi miras hakkı tanınmıştır. Mirasçılar ölüm gerçekleştikten sonra 3 ay boyunca geçici mirasçı olarak sayılırlar. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar 3 aylık ret süresi boyunca reddi miras işlemini gerçekleştirmezlerse kesin olarak mirasçı haline gelirler ve miras kendilerine intikal eder. Artık mirasçı, miras bırakanın haklarından ve borçlarından kendi mal varlığı ile de sorumludur. 

İlginizi Çekebilir; İzmir Miras Avukatı

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi mirasın nasıl yapılacağı Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, reddi miras mirasın açıldığı yer sulh mahkemesine sözlü ya da yazılı beyan verilerek yapılır. Yazılı olarak yapılacak beyan, Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesinde yazan kurallara uygun olarak telgraf aracılığıyla da ilgili sulh mahkemesine gönderilebilir. İlgili sulh mahkemesi dışında herhangi bir yerden yapılan reddi miras hukuki sonuç doğurmaz. Reddi mirasın yapılması ile birlikte sulh hukuk mahkemesinin özel kütüğüne bu beyan kaydedilir. Mirasçılar talep ettiği takdirde de mirasın reddedildiğine ilişkin belge kendilerine verilir. Reddi miras kayıtsız ve şartsız olmalıdır ve süresi içinde yapılmalıdır. Mirasın kısmen reddedilmesi mümkün olmamaktadır. Miras ya tamamen reddedilmelidir ya da tamamen kabul edilmelidir. 

Yapılan reddi miras işlemi; yanılma, aldatma ya da korkutma işlemi sonucu olmamışsa ret beyanının Sulh Hukuk Hâkimince tescili yapıldıktan sonra beyandan tek taraflı olarak dönmek mümkün değildir. Eğer reddi miras talebi yanılma, aldatma, korkutma durumlarından biri eşliğinde yapılmışsa beyanın reddi için iptal talebinde bulunulabilir. 

Reddi miras işlemi, mirasçıları ilgilendirdiği gibi miras bırakanın tüm alacaklılarını da ilgilendiren bir işlemdir. Reddi miras işleminin hukuki sonuç doğurabilmesi için herkes tarafından anlaşılabilir, açık, kesin ve net bir şekilde yapılması gerekir. Reddi miras beyanından mirasın reddedildiği açık bir şekilde anlaşılmıyorsa ya da yapılan redde ilişkin beyan bir şarta bağlanmışsa şart gerçekleşmediği takdirde beyanın iptalini istemek mümkündür. 

Reddi Miras Hakkı Kimlere Verilir?

Miras, yasal mirasçılara ya da varsa atanmış mirasçılara miras bırakanın vefatı üzerine intikal eder. Yasal ve atanmış mirasçılara da mirası reddetme hakkı tanınmıştır. Mirası reddetme hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre miras yasal ve atanmış mirasçılar tarafından reddedilebilir. Yasal mirasçılar mirasçılık sıfatını doğrudan doğruya kazanan kişilerdir. Türk Medeni Kanunu’nun 495- 501. maddeleri arasında yasal mirasçılar da sayılmıştır. Yasal mirasçılar şu şekildedir:

 • Murisin kan hısımları ve evlatlığı ve de altsoyu,
 • Murisin eşi,
 • Devlet. 

Atanmış mirasçı ise, miras bırakanın kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını ya da tamamını belirli bir kişiye bırakması sureti ile belirlenir. Atanmış mirasçılar da aynen yasal mirasçılar gibi mirasçılık sıfatını haizdir. Atanmış mirasçıların da yasal mirasçılar gibi reddi miras hakları bulunur. 

Mirası reddedecek kişide bulunması gereken tek özellik fiil ehliyetidir. Fiil ehliyeti olmayan kişiler reddi miras işlemini tek başlarına gerçekleştiremezler. Fiil ehliyeti olmayan kişinin mirası reddetme hakkını da kanuni temsilcisi kullanır. 

Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı dışında bir de vasiyetname alacaklısı vardır. Vasiyetname alacaklısı miras bırakanın borçlarından sorumlu sayılmaz. Türk Medeni Kanunu’nun 616. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vasiyetname alacaklısına da mirası reddetme hakkı tanınmıştır. 

Eşler mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerse ve eşlerden birine miras kalmışsa bu eş diğer eşin rızası olmadan ortaklık mallarına girecek bir malı reddedemez ve tereke batık durumda ise de bunu kabul edemez. 

Reddi Miras Şartları

Mirasın reddi beyanı, tek taraflı ve yenilik doğuran bir hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır. Reddi miras beyanının bazı şartları vardır. Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Reddi miras işlemi, mahkemeye varması gereken, şekli ve de tek taraflı bir irade beyanıdır.
 • Reddi miras ile kazanılmış mirasçılık sıfatı geriye etkili olarak ortadan kalkar.
 • Reddi miras beyanı kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılmalıdır. Kayıt ve şarta bağlanmış bir ret işlemi kesin bir şekilde hükümsüz kabul edilir.
 • Gayrimuayyen vadeye bağlanmış ya da ön kayıt bakımından belirsiz olarak yapılan ret beyanları kesin olarak hükümsüzdür. 
 • Mirası ret beyanında bulunmak isteyen mirasçı bu hususta neden reddettiği ile ilgili bir gerekçe göstermek ile yükümlü değildir. 
 • Mirasın reddi kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yapılmalıdır. Bu yasal süre 3 ay olarak belirtilmiştir. 
 • Mirasın reddi işlemi tüm tereke için yapılmalıdır. Mirasın bir kısmını reddedip bir kısmını kabul etmek gibi bir imkân mirasçılara tanınmamıştır.
 • Kişilerin mirasın reddi işlemini yapabilmeleri için yasal ya da atanmış mirasçı olmaları gerekir. 

Reddi Miras Süresi

Mirasçı reddi mirası en çabuk miras kendi üzerine geçtikten sonra yapabilir. Eğer ölümden önce reddi miras yapıldıysa bu işlem hukuken anlamsızdır çünkü tereke mirasçıya henüz intikal etmemiştir. Miras, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde reddedilebilir. Bu süre Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde düzenlenmiştir. 3 aylık süre dolmadan reddi miras talebinin sulh hâkimine ulaşmış olması gerekir. 

Mirasın reddi için kabul edilen süre hak düşürücü bir süredir. Süreye uyulup uyulmadığını hâkim re’sen dikkate alır. Türk Medeni Kanunu’nun 615.maddesine göre hâkim, önemli bir sebebin varlığını tespit ettiği takdirde bu süreyi uzatabilir. Mirasçılar, önemli sebeplerini hâkime gecikmeden sunmalıdırlar. 

Yasal mirasçılar için reddi miras süresi, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Mirasçılık sıfatı daha sonra öğrenildiyse süre, öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu durumda yasal mirasçı, mirasçılık sıfatını daha sonra öğrendiğini ispat etmelidir. 

Atanmış mirasçılar için süre, kendilerinin atanmış mirasçı olduklarını öğrendikten itibaren başlar. Bu bildirim, vasiyetnamenin ya da miras sözleşmesinin açılmasıyla yapılır. Süre de tebliğ işleminin yapılmasından itibaren başlar. 

3 aylık yasal süre içerisinde reddi miras yapılmazsa mirasçı, kayıtsız ve şartsız olarak mirasın sahibi sayılır. Mirasçı, süreyi sessiz bir şekilde geçirmişse, mirası örtülü bir şekilde kabul ettiği varsayılır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 610. maddesine göre mirasçılardan biri tereke işlerine fazla karışıyorsa mirası örtülü olarak kabul ettiği varsayılır ve reddi miras hakkı düşer. 

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi miras dilekçesi ile yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunarak mirasın reddi davası açılabilir. Mirasın reddi dava dilekçesi örneği aşağıda bulunmaktadır:

İzmir Sulh Hukuk Mahkemesine

Davacı: E.G. (T.C. Kimlik Numarası: ………)

Adresi:

Muris: B.B. (T.C. Kimlik Numarası: ……….)

Adresi:

Konu: Dilekçe mirasın reddi talebimizden ibarettir.

Açıklamalar:

Miras bırakan B.B. 15.03.2023 tarihinde vefat etmiş olup, muristen müvekkile kalan mirasın yasal süresi içerisinde kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğinin sunulmasıdır.

Mirasın kayıtsız ve şartsız bir şekilde reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu ve sair yasal mevzuat.

Hukuki Deliller: Vefat edenin ölüm belgesi, veraset ilamı, nüfus kayıt örnekleri, bilirkişi tarafından yapılan inceleme, tanıkların beyanları ve sair yasal deliller.

Sonuç ve İstem: 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile miras bırakan B.B.mirasının kayıtsız ve şartsız bir şekilde müvekkil tarafından reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Reddi miras kararı alınmadan önce ölenin borçluları mirasçılar için icra takibi başlatmış olabilir. Bu durumda mirasçıların icra dosyalarına itiraz etmesi gerekir. Mirasın reddi nedeni ile icra takibine itiraz dilekçesi ise aşağıda bulunmaktadır:

İzmir İcra Müdürlüğüne

Dosya No: 2023/2023 E.

Borca İtiraz Eden: Reddi miras işlemini yapacak kişinin adı ve soyadı

Vekili:

Alacaklı: Takibi başlatan kişinin adı soyadı ve unvanı

İtiraz Konusu: Ödeme emrine reddi miras nedeniyle itirazımızdır.

Açıklamalar: Miras bırakan babaya karşı başlatılan icra takibinin devamında baba 2022 tarihinde vefat etmiştir. Kalan mirasçılarına karşı icra ödeme emri gönderilmiştir. Ancak miras bırakanın mirasçıları vefat eden babalarının mirasını aktifleri ve pasifleri ile reddetmek için reddi miras davası açmıştır. Reddi miras davası Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde görülmüştür ve mahkemece de mirasın reddine karar verilmiştir.

Mirasçılar miras bırakanın borçlarını kabul etmemektedir.

Miras bırakanın borcuna ve de tüm fer’ilerine reddi miras sebebiyle itiraz ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Miras bırakanın terekesi üzerinde miras hakkı bulunan yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Fakat bazen mirasçıların ret hakkı düşer. Miras hakkı düşenlerin reddi miras yapması mümkün değildir. Reddi miras hakkı düşen mirasçının yaptığı mirası ret beyanı hukuki sonuç doğurmaz. Reddi miras hakkı 3 durumda düşer:

 • Hak Düşürücü Sürenin Dolmasıyla Ortaya Çıkan Reddi Miras

Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesine göre, mirasçılara 3 aylık ret süresi verilmiştir. Mirasçılar 3 aylık süre içerisinde ret hakkını kullanmamışlarsa süre dolduktan sonra reddi miras yapamazlar.

 • Reddi Miras Hakkından Feragat Edilmesi

Mirası reddedebilme hakkı olan mirasçılar, bu haklarından vazgeçmek istedikleri zaman feragat beyanında bulunurlar. Reddi miras hakkından feragatte bulunacak mirasçılar, feragat beyanlarını miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesine yöneltecekleri sözlü ya da yazılı irade beyanlarıyla yapabilirler. Mirası ret hakkından feragat eden kimseler reddi miras yapamaz. 

 • Tereke İşlerine Karışılması Sebebiyle Hakkın Düşmesi

Türk Medeni Kanunu’nun 610. maddesinde mirası kabul iradesini gösteren davranışlar sayılmıştır. Mirasçılar bu davranışları sergiledikleri takdirde reddi miras talebinde bulunamazlar. Aşağıda sayılan kişiler reddi miras yapamaz:

 • Mirası reddetme süresi dolmadan mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan kişi
 • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ya da miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan kişi
 • Tereke mallarını gizleyen kişi
 • Tereke mallarını kendisine mal edinen kişi

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras

Mirasçının borcundan dolayı mirasın reddedilmesine halk arasında mirasın hükmen reddi denir. Mirasın hükmen reddedilmesi için gereken şartlar gerçekleştiğinde reddetmek isteyen mirasçı, sulh hukuk mahkemesine başvurmadan mirası reddetmiş sayılır. 

Mirasın hükmen reddedilmesi Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, miras bırakanın vefat ettiği tarihte ödeme güçsüzlüğü içinde olduğu tespit edilen mirasçının mirası reddettiği sayılır. Mirasın hükmen reddedilmesi için gereken şartlar şu şekildedir:

 • Miras bırakanın ödeme güçsüzlüğü çektiğinin çevresi tarafından açıkça biliniyor olması 
 • Miras bırakanın iflas etmiş olması
 • Alacaklıları tarafından miras bırakan hakkında aciz belgesi alınmış olması
 • Konkordato işlemlerinin devam ediyor olması

Hükmen ret şartları gerçekleştiği takdirde mirasçının ayrıca reddi miras yapmasına gerek yoktur. Mirasın hükmen reddedilmesinin şartları gerçekleşmesine rağmen mirasçı mirası kabul ermek isteyebilir. Bunun için de mirasçı, hükmen ret lehine karinenin aksini ispat etmeli ya da kabul iradesini ortaya koymalıdır. Aşağıdaki şartları icra eden mirasçı hükmen ret karinesinden yararlanamaz:

 • Reddi miras süresi sona ermeden kişinin mirasçı olarak tereke işlemlerine karışması
 • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ya da miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapan
 • Tereke mallarını saklayan
 • Tereke mallarını kendisine mal eden

Mirasın hükmen reddi, ilgililer tarafından her zaman tespit davasına konu edilebilir. Hükmen ret davasını açmak isteyen ilgililer, bunun için alacaklının yerleşim yeri sulh mahkemesine başvurmalıdırlar. 

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras yapılabilmesi için görevli olan mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Sulh hukuk mahkemesinin dışında herhangi bir yerde yapılan reddi miras işlemi hükümsüzdür. Noter aracılığıyla vasiyetname hazırlanması ya da miras paylaştırma gibi hukuki işlemler yapılır fakat reddi miras işleminin noter aracılığıyla yapılması mümkün değildir. Mirasın reddi işleminin gerçekleştirilebilmesi için hâkimin inceleme yapması ve bu inceleme sonucunda karar vermesi gereken bir hukuki işlemdir.

Mirasın reddi işleminin şeklinin nasıl olacağı 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre reddi miras işlemi yapmak isteyen kişi sulh hukuk mahkemelerine beyanını iletmelidir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere reddi miras işleminde yetkili olan tek mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Noterden yapılan reddi miras işleminin de hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Reddi miras işleminin geçerli olarak kabul edilebilmesinin tek yolu işlemi yapmak isteyen mirasçının, irade beyanını sulh hukuk mahkemelerine iletmesidir. Noterden reddi miras yaptığını iddia eden mirasçının yaptığı işlemin bir hukuki geçerliliği yoktur. İşlem kesin hükümsüzdür. 

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Mirasın reddedilmesi halinde mirasçılık sıfatının sonuçları geçmişe etkili olarak sona erer. Hukuki sonuçlar 3 başlık altında incelenebilir:

 • Mirasçılardan Biri Tarafından Ret

Yasal mirasçılardan biri mirası reddetmişse mirası reddeden kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir. Yasal mirasçılardan birinin mirası reddettiği durumlarda miras açıldığı zaman bu mirasçının payı kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer. Sağ kalan eş mirası reddetmiş ise eş miras bırakandan önce ölmüş gibi sonuç doğar. Sağ kalan eşin yer aldığı zümredeki yasal mirasçıların tamamı mirası reddederse tüm tereke sağ kalan eşe kalır. Miras bırakanın alt soyu mirası reddetmiş ise terekenin tamamı sağ kalan eşe kalır. Atanmış mirasçılardan birinin mirası reddetmesi halinde mirasçının payı, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça en yakın mirasçılara kalır. 

 • En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret

Türk Medeni Kanunu’nun 612. maddesine göre en yakın mirasçıların tamamı mirası reddederse, miras sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine dayanılarak tasfiye edilir. Tasfiye edildikten sonra arta kalan değer de mirası reddedenler arasında paylaştırılır. Atanmış mirasçılar mirası reddeder ise 612. madde uygulanmaz. Reddedilen miras payları da terekeye eklenir ve yasal mirasçılar arasında paylaştırılır. 

 • Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret 

Mirasçılar mirası reddedecekleri zaman kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilir. Sonra gelen mirasçı sıfatı olan kişinin mirası kabul etme hakkı vardır. Bu hakkın 1 aylık hak düşürücü süresi mevcuttur. 1 ay içinde mirası kabul ettiklerini bildirmezlerse miras reddedilmiş sayılır. 

Banka Borcu Reddi Miras

Miras, miras bırakanın vefatıyla beraber sahip olduğu malvarlığının kanun ya da vasiyetname yoluyla mirasçılara geçmesidir. Mirasta alacak haklarının yanında borçlar da mirasçılara geçer. Banka borcu reddi miras için de bulunması gereken şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Miras bırakanın vefat ettiği tarihte ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş olmalıdır.
 • Mirasçılar, miras bırakanın vefat ettiği tarihten önce ödemeden aciz olduğunu bilmiyor olmalıdır.
 • Mirasçılar, miras bırakanın vefat ettiği tarihte ödemeden aciz olduğunu bilseler bile, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istemediklerini dile getirmelidirler. 

Banka borcundan reddi mirasın sonuçları ise şu şekildedir:

 • Banka borcu reddedildikten sonra mirasçı, miras bırakanın banka borçlarını ödemekten sorumlu olmaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın malvarlığından herhangi bir hak ya da alacak iddiasında bulunamaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın mirasçılarından mirasçı sıfatı ile herhangi bir talepte bulunamaz. 

Banka borcunu reddetmek isteyen mirasçı, mirasçılık sıfatını kazanmasından itibaren 3 ay içerisinde başvurusunu yapmalıdır. 

Banka borcunu reddi miras, niteliği itibarıyla bir hukuki işlemdir. Bu işlemin gerçekleşmesi için mirasçının iradesini açık bir şekilde beyan etmesi gerekir. Bu işlem aynı zamanda mirasçılıktan feragat niteliğinde de bir işlemdir. 

Banka borcu reddi mirasının iptal edilmesi de mümkündür. Bu iptal işlemi için bulunması gereken şartlar ise şu şekildedir:

 • Banka borcunun reddi için verilen irade beyanı, mirasçının gerçek irade beyanına aykırı olmalıdır.
 • Banka borcu reddi mirasının mirasçıyı haksız yere zarara sokmuş olması lazımdır.  

Kardeşlerden Biri Reddi Miras Yaparsa Ne Olur?

Vefat eden murisin altsoyu yani çocukları ya da torunları bulunmadığı takdirde kardeşleri yasal mirasçı olarak kabul edilirler. Fakat bu durumda miras bırakanın kardeşleri yasal mirasçı sıfatı ile miras bırakanın mirasından pay alırlar. Mirası reddetmek isteyen kardeş olduğu takdirde bu kardeş mirastan çıkarılır. Reddi miras işlemini yapan kardeşin payına düşen miras da kalan mirasçılar arasında paylaştırılır. Kalan mirasın paylaştırılmasında da eşitlik sistemi gözetilir. 

Miras bırakan vefat ettiği takdirde mirası ilk olarak yasal mirasçıları ve varsa atanmış mirasçılar arasında paylaştırılır. Miras bırakanın yasal mirasçısı olmadığı ya da tüm yasal mirasçılar tarafından miras reddedildiği takdirde mirası alma hakkı miras bırakanın yansoyuna yani kardeşlerine geçer. Fakat kardeşlerden biri ya da tümü mirası reddetmek isteyebilir. Bu durumda reddi miras işlemini yapmak isteyen kardeş ya da kardeşlerin sulh hukuk mahkemesine başvurmaları gereklidir. Kardeşlerden sadece biri reddi miras yapmak istediği takdirde bu kardeş miras payından çıkarılır.

Miras paylaşımı yapılacağı zaman kendisine de pay düşecek kardeş sanki vefat etmiş gibi kabul edilir ve onun payı da diğer kardeşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılır. Kardeşlerden birinin reddi miras yapmak istemesinin diğer kardeşlere olumsuz bir etkisi yoktur. Aksine reddi miras yapan kardeşin miras payı da diğer kardeşler arasında paylaştırılır ve kardeşlerin miras payında artma olur.

Yorum yapın